Almindelige forretningsbetingelser

1. Kontakt

Sunshine Smile GmbH (i det følgende benævnt ”PlusDental”) – Windscheidstraße 18 – 10627 Berlin – Tyskland – tlf.nr.: +4589880725 – e-mail: info@plusdental.dk – HRB 191754 Byretten i Charlottenburg – bestyrelse: Peter Baumgart, Lukas Brosseder, Eva-Maria Meijnen.

Alle spørgsmål om fremgangsmåde, eventuelle klager eller andre forespørgsler kan rettes til den primære e-mailadresse (info@plusdental.dk) eller til PlusDental på telefon (+4589880725).

2. Definitioner

Af hensyn til læsevenligheden anvendes hankønsformen generisk i det følgende. Feminine identiteter og andre kønsidentiteter er udtrykkeligt omfattet, hvor indholdet kræver det.

3D-Scanning betyder den intraorale 3D-scanning af Brugerens øverste og nederste kæbe, der foretages af den Samarbejdende Tandlæge.

Behandlingsforslag betyder forslaget til regulering af forkert tandstilling ved hjælp af Tandskinner fra PlusDental, herunder en Før-Og-Efter-Simulering, der af den Samarbejdende Tandlæge laves individuelt for Brugeren på grundlag af en 3D-Scanning.

Behandlingsplan betyder den plan, der af den Samarbejdende Tandlæge er lagt for den individuelle behandling af Brugeren i form af regulering af forkert tandstilling ved hjælp af Tandskinner fra PlusDental.

Bruger betyder alle fysiske personer, der logger ind/tilmelder sig på hjemmesiden plusdental.dk eller (hvis tilgængelig) via PlusDental-appen.

Brugerkonto betyder den sektion på PlusDentals hjemmeside, der er beskyttet af en adgangskode, og som oprettes for den enkelte Bruger, når han logger ind/tilmelder sig på plusdental.dk eller (hvis tilgængelig) via PlusDental-appen, hvor især ordren ekspederes, og hvor Brugeren og PlusDental kan kontakte hinanden.

Før-Og-Efter-Simulering er 3D-visualiseringen af Brugerens øvre og/eller nedre kæbe, der er genereret på grundlag af 3D-Scanningen, der består af billeder af Brugerens tandsæt på tidspunktet for 3D-Scanningen frem til afslutningen på vellykket mulig behandling med PlusDentals Produkter.

Produkter betyder samtlige de varer og ydelser, der af PlusDental udbydes på plusdental.dk eller (hvis tilgængelig) via PlusDental-appen.

Samarbejdende Tandlæge betyder enhver tandlæge i Danmark, der har indgået aftale med PlusDental. De Samarbejdende Tandlæger er ikke underlagt fagligt tilsyn fra PlusDentals side. De kan frit udføre eget tandlægearbejde på eget ansvar. PlusDental har ikke ret til at udstede faglige instrukser til de Samarbejdende Tandlæger.

Tandskinner er de tandskinner, der fremstilles individuelt til den enkelte Bruger af PlusDental eller af en af PlusDental udpeget tredjemand i henhold til Behandlingsplanen.

Ydelser betyder samtlige de ydelser, der af PlusDental udbydes på plusdental.dk eller (hvis tilgængelig) via PlusDental-appen, herunder salg af Produkter.

3. Første ansøgning/tilmelding/aftalereservation

3.1 Brugeren skal for at gøre brug af PlusDentals Ydelser tilmelde sig/logge ind for at reservere en tid til en forundersøgelse eller til en 3D-Scanning i et af PlusDentals konsultationscentre eller hos en Samarbejdende Tandlæge på plusdental.dk eller (hvis tilgængelig) via PlusDental-appen.

Dette kræver, at Brugeren som minimum angiver følgende oplysninger: 

  • For- og efternavn, telefonnummer

  • E-mailadresse

  • Svar på helbredsmæssige spørgsmål om eventuelle kontraindikationer, der kan betyde, at Brugeren ikke kan behandles med Tandskinner fra PlusDental.

3.2 Brugeren bekræfter, at samtlige data og oplysninger, som han angiver i forbindelse med ansøgning/tilmelding og spørgsmål om egnethed, er korrekte og fuldstændige. Brugeren kan ikke ansøge om/tilmelde en Brugerkonto i en anden persons navn og må ikke udgive sig for at være en anden fysisk person.

3.3 Den enkelte Bruger er ansvarlig for, at Brugerkontoen benyttes på sikker og fortrolig vis. Når Brugeren logger ind/tilmelder sig, skal han indtaste en tilstrækkelig sikker adgangskode. Brugeren må ikke oplyse andre om adgangskoden og skal omhyggeligt sikre adgangen til sin Brugerkonto. Brugeren er forpligtet til omgående at underrette PlusDental, hvis der er tegn på, at Brugerkontoen er misbrugt af tredjemand. PlusDental beder kun Brugeren om at indtaste adgangskode i login-billedet på plusdental.dk eller i PlusDental-appen. 

3.4 Brugeren sikrer, at han har de nødvendige rettigheder til at videregive og offentliggøre alle data vedrørende hans profil, og sikrer i særdeleshed, at han ikke krænker tredjemands ejendomsret eller bestemmelserne om databeskyttelse.

4. Aftalens genstand/Ydelser og fremgangsmåde

4.1 PlusDental er en kommerciel udbyder af Tandskinner.

4.2 I det omfang PlusDental anvender tredjeparter til at opfylde sine kontraktlige forpligtelser, etableres der ikke noget kontraktforhold med disse tredjeparter. PlusDental forbliver brugerens eneste kontraktlige partner.

4.3 PlusDentals Ydelser er kun tilgængelige for fysiske personer over 18 (atten) år, der har rets- og handleevne.

4.4 Præsentationen af Produkterne på plusdental.dk og (hvis tilgængelig) i PlusDental-appen udgør ikke et juridisk bindende tilbud, men en ikke-bindende præsentation af de Produkter, som PlusDental potentielt udbyder.

4.5 Behandlingen af Brugeren med individuelle Tandskinner fra PlusDental er betinget af forudgående positivt samtykke fra en af PlusDentals Samarbejdende Tandlæger vedrørende Brugerens generelle egnethed til behandling med PlusDentals Produkter. 

4.6 Behandling med Tandskinner fra PlusDental

4.6.1 Fremgangsmåde

4.6.1.1 Brugeren kan ved at klikke på knappen ”Reserver tid” få en personlig tid til en 3D-Scanning af sin kæbe og fotografering i et af PlusDentals konsultationscentre eller hos en Samarbejdende Tandlæge.

4.6.1.2 Udførelse af 3D-Scanningen betyder ikke, at Brugeren er forpligtet til at købe de specialtilpassede Tandskinner.

4.5.1.3 Før 3D-Scanningen udføres, skal Brugeren svare på spørgsmål om egnethed og afgive oplysninger om helbred og tændernes tilstand. Der indhentes i forbindelse med spørgsmålene om egnethed oplysninger om eventuelt forkert tandstilling, tidligere sygdomme, tidligere brug af bøjle og generel tandsundhed.

4.6.1.4 Såfremt de oplysninger, som Brugeren afgiver i forbindelse med spørgsmålene om egnethed, udelukker behandling af Brugeren med Tandskinner fra PlusDental (negativt samtykke fra den Samarbejdende Tandlæge), anbefaler PlusDental, at Brugeren kontakter en lokal tandlæge eller en ortodontist. I dette tilfælde er behandling af Brugeren med Tandskinner fra PlusDental ikke mulig.

4.6.2 Egnetheden af Brugerens tandstilling til behandling med Tandskinner fra PlusDental

4.6.2.1 Ved hjælp af 3D-Scanningerne og de billeder, der tages i et af PlusDentals konsultationscentre eller hos en Samarbejdende Tandlæge samt svarene på spørgsmålene om egnethed, foretager den Samarbejdende Tandlæge på vegne af PlusDental en vurdering (tandlægefagligt skøn) af egnetheden af PlusDentals Produkter til regulering af Brugerens tandstilling. 

4.6.2.2 Behandlingsplanen samt Før-Og-Efter-Simuleringen fremsendes til Brugeren, senest 21 dage efter at scanningen er foretaget i et konsultationscenter eller på den Samarbejdende Tandlæges klinik.

4.6.2.3 Før-Og-Efter-Simuleringen er udelukkende en prognose om det mulige behandlingsresultat, som ikke kan garanteres. En behandlings resultat afhænger ikke kun af, at Brugeren følger den Behandlingsplan, der er lagt af den Samarbejdende Tandlæge (specielt med hensyn til regelmæssighed og længden af den periode, hvor Tandskinner skal bæres), men også af den pågældende Brugers anatomi og personlige egenskaber.

4.6.2.4 Med fremsendelsen af Før-Og-Efter-Simuleringen og Behandlingsplanen til den beskyttede Brugerkonto tilbyder PlusDental Brugeren at indgå en aftale om behandling med Tandskinner, i det omfang der fremgår af Behandlingsplanen, og en aftale om arbejde og materialer til de Tandskinner, der skal bruges til behandlingen.

4.6.2.5 I tilfælde af negativt samtykke, dvs. hvis den Samarbejdende Tandlæge mener, at Brugeren ikke er egnet til behandling med PlusDentals Produkter af grunde, der skyldes Brugerens tænder, underrettes Brugeren herom via e-mail. 

4.7 Ordreproces og forsendelse 

4.7.1 Hvis Brugeren beslutter sig for behandling med PlusDentals Produkter på baggrund af positivt samtykke fra den Samarbejdende Tandlæge, skal Brugeren underrette PlusDental om sin beslutning via Brugerkontoen.

4.7.2 PlusDental bekræfter modtagelsen af underretningen i henhold til pkt. 4.7.1 i disse almindelige forretningsbetingelser via e-mail. PlusDental fremsender i denne e-mail eller i en separat e-mail, men senest i forbindelse med varernes levering, aftaleteksten (bestående af ordren, de almindelige forretningsbetingelser og ordrebekræftelsen) til kunden på et varigt medium (e-mail eller papirudskrift) (aftalebekræftelse). Aftaleteksten gemmes i overensstemmelse med bestemmelserne om databeskyttelse. 

4.7.3 Ved modtagelse af underretning i henhold til pkt. 4.7.1 i disse almindelige forretningsbetingelser vil en Behandlingsaftale, der sammen med disse almindelige forretningsbetingelser, udgør en aftale om arbejde og ydelser vedrørende Tandskinner, der skal fremstilles individuelt i overensstemmelse med Behandlingsplanen, blive indgået mellem Brugeren og PlusDental i henhold til pkt. 4.6.2.4 i disse almindelige forretningsbetingelser. 

4.7.4 Ved modtagelse af underretning i henhold til pkt. 4.7.1 i disse almindelige forretningsbetingelser påbegynder PlusDental arrangering af de Tandskinner, der skal fremstilles individuelt til Brugeren. PlusDental forbeholder sig ret til ikke selv at fremstille de Tandskinner, der skal fremstilles individuelt, men at lade dem fremstille af tredjemand, der er udpeget til denne opgave (støttepersoner). En sådan tredjemand kan have sit hjemsted og sine produktionsfaciliteter i udlandet. Der etableres intet kontraktforhold mellem PlusDentals støttepersoner og Brugeren. PlusDental forbliver brugerens eneste aftalepartner.

4.7.5 Brugeren accepterer, at fakturaer og kreditnotaer udelukkende oprettes i elektronisk form.

4.8 Behandlingsforløb

4.8.1 Det specifikke behandlingsforløb er fastlagt i den Behandlingsplan, der er lagt af den Samarbejdende Tandlæge.

4.8.2 Brugeren forpligter sig ved behandling med Tandskinner til at levere billeder af sit tandsæt til den Samarbejdende Tandlæge med de intervaller, der fremgår af Behandlingsplanen. Disse billeder skal tages af Brugeren i overensstemmelse med brugsvejledningen til Tandskinner og uploades til PlusDental-appen.

4.8.3 Ved al behandling med Tandskinner skal Tandskinnerne til den øverste og nederste kæbe bæres i overensstemmelse med Behandlingsplanens instrukser.

4.8.4 Brugeren kan kontakte PlusDentals hotline om generelle spørgsmål, forslag og problemer på tlf.nr. +4589880725 eller via e-mail til PlusDentals kundesupport på info@plusdental.dk. Hvis spørgsmålet drejer sig om behandling foretaget af den Samarbejdende Tandlæge, eller hvis der er et sundhedsfagligt problem, vil dette blive håndteret af den Samarbejdende Tandlæge.

5 Brugerens forpligtelser

5.1 Brugeren er indforstået med, at manglende overholdelse af Behandlingsplanen, de instrukser, der er gældende for behandling med Tandskinner, eller den Samarbejdende Tandlæges instrukser kan have en uønsket indvirkning på behandlingens resultat.

5.2 Brugeren bør omgående tage kontakt til en tandlæge eller ortodontist, om nødvendigt tandlægevagten, i tilfælde af akut brug for tandlæge.

5.3 Den enkelte Bruger skal desuden sikre, at de data, han afgiver, er fuldstændige, korrekte og opdaterede og ikke krænker tredjemands rettigheder. I særdeleshed må Brugeren ikke

  • benytte en anden persons Brugerkonto, oprette en falsk identitet på plusdental.dk eller gøre forsøg herpå

  • afgive unøjagtige data.

5.4 Såfremt der er specifikke tegn på, at en Bruger overtræder lovgivningen, tredjemands rettigheder eller disse almindelige forretningsbetingelser, eller såfremt PlusDental har en anden legitim interesse, forbeholder PlusDental sig ret til at træffe følgende særlige foranstaltninger: 

  • sletning af Brugerkonti

  • advarsel til Brugere

  • midlertidig eller permanent spærring.

6. Priser og forsendelse

6.1 De priser, der er angivet sammen med Før-Og-Efter-Simuleringen, er gældende for PlusDentals Ydelser og Produkter. 

6.2 De angivne priser er inklusive eventuel moms.

6.3 Brugeren accepterer udtrykkeligt, at fakturaer fremsendes til den e-mailadresse, han har angivet. 

6.4 Betaling for PlusDentals Ydelser og Produkter kan ske ved forudbetaling, med kreditkort, SEPA-betalingsservice, PayPal eller på afbetaling. Det gebyr, der opkræves Brugeren, og som betales til PlusDental, dækker alle omkostninger til fremstillingen af de Tandskinner, boreskabeloner og overbygninger, der er nødvendige i henhold til Behandlingsplanen.

6.5 Hvis brugeren beslutter sig for at gøre brug af afbetaling, samarbejder PlusDental med en samarbejdspartner. I dette tilfælde indgår brugeren også en købsaftale med PlusDental. PlusDental overdrager dog købsprisen til samarbejdspartneren. Brugeren kan derefter indgå en særskilt aftale om ratebetaling med samarbejdspartneren. PlusDental kan ikke garantere at der indgåes en kontrakt angående ratebetaling mellem brugeren og samarbejdspartneren. Samarbejdspartneren forbeholder sig ret til at foretage en kreditvurdering af brugeren. Hvis kreditvurderingen er negativ, vil brugeren blive informeret herom, inden kontrakten med PlusDental indgås. I så fald kan brugeren vælge mellem de andre betalingsmetoder der tilbydes.

7. Lovbestemt fortrydelsesret ved køb af aftrykssæt

7.1 Fortrydelsespolitik: Brugeren har ret til uden begrundelse at træde tilbage fra aftalen om køb af aftrykssæt inden for en periode på 14 (fjorten) dage. Fortrydelsesfristen er 14 (fjorten) dage fra den dag, hvor Brugeren tager varerne i besiddelse. For at overholde fortrydelsesfristen er det tilstrækkeligt, at Brugeren inden fortrydelsesfristens udløb fremsender meddelelse om, at han ønsker at udøve sin fortrydelsesret.

Brugeren skal for at udøve sin fortrydelsesret underrette PlusDental om sin beslutning om at træde tilbage fra aftalen. Dette skal ske ved fremsendelse af tydelig tilkendegivelse heraf pr. brev til Sunshine Smile GmbH, Windscheidenstraße 18, 10627 Berlin, Tyskland, eller via e-mail til info@plusdental.dk. Brugeren kan anvende den vedhæftede standardformular til udøvelse af fortrydelsesret til dette formål. Brugeren er ikke forpligtet til at anvende standardformularen.

Såfremt Brugeren træder tilbage fra aftalen, skal han omgående returnere aftrykssættet til PlusDental, dog senest 14 (fjorten) dage efter den dag, hvor Brugeren underretter PlusDental herom. Fristen anses for at være overholdt, såfremt Brugeren afsender aftrykssættet før udløbet af fristen på 14 (fjorten) dage. Ved modtagelse af aftrykssættet refunderer PlusDental omgående Brugeren det beløb, han har betalt for aftrykssættet, dog senest 14 (fjorten) dage derefter. PlusDental benytter samme betalingsmåde til refunderingen, som den Brugeren benyttede til den oprindelige ordre. Brugeren opkræves ikke noget gebyr for refundering af betaling.

Brugeren skal betale de direkte omkostninger, der er forbundet med returnering.

Brugeren hæfter kun for eventuel værdiforringelse af aftrykssættet, hvis værdiforringelsen skyldes håndtering fra Brugerens side, som ikke er nødvendig for at kontrollere aftrykssættets stand, egenskaber og funktion.

Standardformular til udøvelse af fortrydelsesret

Brugeren kan benytte følgende standardformular til at træde tilbage fra aftalen: 

Hvis du ønsker at træde tilbage fra aftalen, bedes du udfylde denne formular og fremsende den pr. brev til Sunshine Smile GmbH, Windscheidstraße 18, 10627 Berlin, Tyskland, eller via e-mail til info@plusdental.dk.

Jeg/vi (*) træder hermed tilbage fra den aftale, som jeg/vi har indgået (*) om køb af følgende varer (*)/levering af følgende Ydelser (*)

- Bestilt den (*)/modtaget den (*)

- Forbrugerens/forbrugernes navn

- Forbrugerens/forbrugernes adresse

- Forbrugerens/forbrugernes underskrift (kun ved fremsendelse på papir)

- Dato


(*) Slet, hvis ej relevant.

Når PlusDental har modtaget tilbagetrædelsen, bekræfter PlusDental modtagelsen heraf over for Brugeren på den e-mailadresse, som Brugeren har angivet i forbindelse med tilmeldingen.

NB: Der gælder ingen fortrydelsesret, hvis forseglingen er brudt. Der gælder ingen fortrydelsesret i forhold til aftaler om levering af forseglede varer, som af sundhedsbeskyttelses- eller hygiejnemæssige årsager ikke er egnede til at blive returneret, hvis forseglingen er blevet brudt efter levering. Brugeren modtager følgende forseglede komponenter: 

  • Beholder med materiale til tandaftryk

  • Læbespreder

Hvis Brugeren bryder forseglingen på ovenstående komponenter, bortfalder Brugerens fortrydelsesret.

7.2 Brugeren har ingen fortrydelsesret med hensyn til individuelt fremstillede produkter

Brugeren har ingen fortrydelsesret med hensyn til køb af Tandskinner, boreskabeloner og overbygninger, der skal fremstilles individuelt til Brugeren, eftersom disse ikke er præfabrikerede varer, men tydeligvis tilpasset Brugerens personlige behov. Brugerens ordre på individuelt tilpassede Tandskinner eller boreskabeloner og overbygninger er derfor udtrykkeligt undtaget fra udøvelse af fortrydelsesret.

8. Garanti

8.1 Ydelses- og produktbeskrivelser, der ikke fremgår af disse almindelige forretningsbetingelser, men f.eks. af brochurer, flyers, testresultater, hjemmesiden samt mundtlige eller skriftlige erklæringer fremsat af PlusDentals medarbejdere, er ikke udtryk for garanterede egenskaber og udgør ikke nogen garanti.

8.2 Alle forespørgsler i forbindelse med fremsættelse af garantikrav kan rettes til følgende e-mailadresse: info@plusdental.dk.

9. Modregning

Brugeren er ikke berettiget til at reducere eller foretage modregning i det gældende gebyr, medmindre der er tale om et ikke-omtvistet eller retligt godtgjort krav. Dette gælder ligeledes i tilfælde af krav om nedsættelse af gebyret. Brugeren er berettiget til at betale gebyret med forbehold og efterfølgende anlægge sag om tilbagebetaling heraf.

10. Ansvar

10.1 I tilfælde af simpel uagtsom misligholdelse af en væsentlig kontraktlig forpligtelse er PlusDental og PlusDentals agenter pligtige at betale et beløb, der er begrænset til den skade, der var påregnelig på tidspunktet for aftalens indgåelse, og som er typisk for aftalen.

10.2 Brugeren er indforstået med, at Før-Og-Efter-Simuleringen udelukkende er en ikke-bindende prognose om det mulige behandlingsresultat, som ikke kan garanteres. En behandlings resultat afhænger ikke kun af, at Brugeren følger den Behandlingsplan, der er lagt af den Samarbejdende Tandlæge, eller instrukser udstedt af den Samarbejdende Tandlæge (specielt med hensyn til regelmæssighed og længden af den periode, hvor Tandskinner skal bæres samt instrukser om sårpleje og mundhygiejne), men også af den pågældende Brugers anatomi og personlige egenskaber. PlusDental er således ikke ansvarlig for det tandlægefaglige/kosmetiske resultat og/eller en tandlægefaglig/kosmetisk fordel ved behandlingen med Tandskinner.

10.3 PlusDentals eventuelle ansvar i henhold til produktansvarsloven er uændret.

11. Kommunikation

11.1 Medmindre andet er aftalt, kan Brugeren fremsende alle meddelelser til PlusDental via e-mail eller (hvis tilgængelig) via Brugerkontoen eller appen. PlusDental kan fremsende meddelelser vedrørende Brugeren via e-mail eller pr. brev til de adresser, som Brugeren har angivet som aktuelle kontaktoplysninger på sin Brugerkonto.

11.2 Brugeren accepterer udtrykkeligt, at al aftalemæssig kommunikation, herunder Brugerens helbredsoplysninger, kan ske via (ikke-krypteret) e-mail. Brugeren er indforstået med, at kun begrænset fortrolighed er garanteret med ikke-krypterede e-mail.

12 Datahåndtering/databeskyttelse

12.1 Det er af hensyn til aftalens behørige opfyldelse nødvendigt at indsamle, opbevare, behandle og anvende personoplysninger, herunder Brugernes helbredsoplysninger, og i særdeleshed at overføre dem til de Samarbejdende Tandlæger, tandlæger i partnerpraksisser samt de øvrige stedfortrædere for PlusDental (Sunshine Smile Patient Care & Services GmbH samt Sunshine Smile Dental Technologies GmbH samt tredjemand, der har fået til opgave at fremstille Tandskinnerne. PlusDental garanterer fortrolig behandling af disse data i overensstemmelse med relevant databeskyttelseslovgivning i henhold til PlusDentals separate privatlivspolitik.

12.2 Brugeren accepterer, at den Samarbejdende Tandlæge og PlusDental deler nødvendige oplysninger i overensstemmelse med gældende lovgivning. Brugeren accepterer, at PlusDental deler de nødvendige oplysninger med Sunshine Smile Patient Care & Services GmbH, Sunshine Smile Dental Technologies GmbH og enhver tredjepart, der er kontraheret til at fremstille tandlægeskinner, i overensstemmelse med gældende lovgivning.

13 Tredjemands udøvelse af rettigheder, aftaleoverdragelse

13.1 PlusDental kan med henblik på aftalens opfyldelse og udøvelse af PlusDentals rettigheder gøre brug af andre virksomheders ydelser, især med henblik på videreudvikling, validering og hosting af hjemmesiden m.v.

13.2 Brugeren kan ikke til tredjemand overdrage de rettigheder og pligter, der følger af denne aftale. PlusDental er berettiget til helt eller delvist at overdrage de rettigheder og pligter, der følger af dette aftaleforhold, til tredjemand med et varsel på 4 (fire) uger. Brugeren er i så fald berettiget til at opsige aftalen med øjeblikkelig virkning.

14. Afsluttende bestemmelser

14.1. I den udstrækning PlusDental udbyder yderligere ydelser, er sådanne ydelser omfattet af disse almindelige forretningsbetingelser med undtagelse af de bestemmelser, der udelukkende vedrører PlusDentals onlinebutik eller regulering af tandstilling. Lovbestemmelserne er gældende i alle andre henseender. 

14.2 PlusDental forbeholder sig ret til, til enhver tid, at ændre disse almindelige forretningsbetingelser med virkning for fremtidige køb uden at anføre en begrundelse herfor, i den udstrækning dette skulle blive nødvendigt på grund af udviklingen af lovgivning, jurisdiktion eller officielle foranstaltninger eller på grund af den tekniske udvikling. 

14.3 Såfremt en bestemmelse i disse almindelige forretningsbetingelser helt eller delvist er eller bliver ugyldig, berøres den juridiske gyldighed af de resterende bestemmelser eller af aftalen mellem Brugeren og PlusDental ikke. Parterne er forpligtede til at erstatte den helt eller delvist ugyldige bestemmelse med en bestemmelse, der ligger så tæt som muligt på det økonomiske formål med den helt eller delvist ugyldige bestemmelse.

14.4 Aftaler med PlusDental indgås udelukkende på dansk.

14.5 Dansk ret finder anvendelse med København som værneting, medmindre andet fremgår af forbrugerlovgivningen.